Adatvédelmi nyilatkozat

1. A biztosítási titok védelméről A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 155. §-a értelmében a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (a szerződő) kedvezményezett, és a károsult (továbbiakban ügyfél) személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő, a törvényben rögzített adatokat. Különleges személyes adatok kezeléséhez illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosító és ügynöke illetve megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott biztosítási titoknak minősülő adatokat - a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érintett ügyféltől - a kiszolgáltatható titokkört megjelölve - írásban felmentést kapott. Az ügyfél a saját személyes nyilvántartott adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére ezeket a többes ügynök nyilvántartásában módosítja. 2. Az adatvédelmi alapelvekről általában Az MBA Advise Kft. a www.mbaadvise.hu című honlapján is kiemelt figyelmet szentel ügyfelei és a honlap ügyfélnek nem minősülő minden látogatója (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az MBA Advise Kft. kizárólag az online szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók esetében kéri bizonyos adatok rendelkezésére bocsátását. Ezeket az adatokat is csak olyan mértékben, amennyiben az a felhasználó által igénybe vett, illetve kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az MBA Advise Kft. az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a felhasználó hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, ha valamely adatbeviteli űrlap alján a felhasználó, az adattárolásra vonatkozó figyelem felhívás mellett elhelyezett küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat az MBA Advise Kft. az érintett felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra. Az MBA Advise Kft. minden eszközzel gondoskodik az adatok védelméről. Az MBA Advise Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja a felhasználók bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. Az MBA Advise Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek, szabályok, eljárások kialakításakor - a már hivatkozott biztosítási törvényen kívül - az MBA Advise Kft. különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.